Alapfokú művészetoktatás

„Az embernek nemcsak a világban már megvalósult lehetőségeket kell megcsodálnia, hanem a benne még ott lappangókat előhívnia, s belőlük magát minél különbbé megalkotni.”
                                                                                                         Németh László
A gondolatban megfogalmazottakhoz legjobb eszköz az alapfokú művészetoktatás intézménye. 
Fontos kiemelni, hogy az alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágán határozottan megfigyelhető az a jelenség, hogy tanulóink tanulmányilag kimutathatóan jobb teljesítményre képesek, mint az iskolába beiratkozás előtt. Fentieket intézményünk 2003/2004-es kutatásaira alapozzuk.
Megvizsgáltuk a tanév tanulmányi eredményeit az alapfokú művészetoktatásra járó tanulók és a specializáció nélküli, ún. „sima” osztályokban.
Kiemelném, hogy egyik osztályban sincs alkalmassági vizsga, sem felvételi, valamint, hogy mindkét csoportban ugyanazok a pedagógusok tanítják a közismereti tantárgyakat.
Az első két évfolyamon a „sima” osztályok tanulmányi eredménye jobb, mint az AMO-nál, százalékosan mérhetően a második évfolyamban 1 tizeddel („sima”: 4,2 – AMO: 4,1), a harmadik évfolyamban kiegyenlítődik az eredmény („sima”: 4,3 – AMO: 4,3). A negyedik évfolyamtól azonban látványos és huzamos különbség mutatkozik a két osztály között:
„sima”      -              AMO:
4.             4,1           -              4,4
5.             3,2           -              4,2
6.             3,3           -              4,0
7.             3,9           -              4,2
8.             3,3           -              4,1
 A jelenség hátterében a művészetek érzelmi és értelmi intelligenciára való hatása áll. A hazai és nemzetközi agykutatások bizonyítják, hogy a képzőművészet fejlesztő hatással van a gondolkodásra. Az alkotótevékenység hatalmas lehetőség a pedagógus kezében a gyermekek személyiségfejlesztésében, hiszen egyszerre segítheti a negatív élményektől való eltávolodást és a pozitív önértékelés kialakulását.
 
 TANTERVI PROGRAMUNK:
 Az alapfokú képző- és iparművészeti oktatás feladata:
A vizuális műveltség kialakítása, a tehetség felismerése és gondozása, valamint a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, a művészi kommunikáció megjelenítési módjait megismerteti a tanulókkal. 
A képzés struktúrája
A képzés ideje:
6 év az alapfokú képzés évfolyamai
4 év továbbképző évfolyam 
Az alapfokú művészeti iskola délutáni tanrend szerint működik, amelynek keretén belül a két kötelező tantárgy órarendi rendszerességgel jelenik meg.
Elsősök esetében a tanórák időpontjainak megválasztásánál igazodunk:

az óraszámokhoz
-
  ebédidőhöz
-
  délutáni egyéb elfoglaltságokhoz (pl. gyógytestnevelés, néptánc, stb.)
Műhely előkészítő tantárgy esetében négyféle időpont közül választhatnak a gyerekek.Tantárgy
Évfolyamok
Alapfok Továbbképző
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rajz-festés-mintázás 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Műhelyelőkészítő 2 2 - - - - - - - -
Műhelygyakorlat - - 2 2 2 2 2 2 2 2
 A képzés tanszakai, tantárgyai:
 Kötelező tantárgyak:
- Rajz-festés-mintázás
- Műhely előkészítő c. műhelygyakorlat
A kötelező műhelygyakorlat választható tanszakai
Képzőművészet:
- Grafika / számítógépes grafika
- Festészet
- Szobrászat
Iparművészet:
- Bőrműves
- Fatárgykészítő
- Kerámia
- Textilműves
- Tűzzománckészítő
- Makett papírtárgy készítő

Rajz-festés-mintázáson a diákok az alapvető grafikai, festészeti és plasztikai műveleteket sajátíthatják el.
A műhely előkészítő tananyaga készíti föl diákjainkat a 3. évfolyamtól választható műhelygyakorlati munkákra.

Műhelygyakorlatok során pedig a rendelkezésükre álló választék alapján dönthetik el, hogy melyik kifejezési formában szeretnének elmélyülni.

A műhelygyakorlatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók kiscsoportos foglalkozás keretein belül felismerjék a közösség erejét.
Az együtt alkotás segíti kialakítani és fejlődni az alkalmazkodó képességet, a szocializációt, a kommunikációt. A tanulók felelősnek érzik magukat társaik sikeréért is, az empátiás képesség, a segítőkészség elmélyülhet. A tudatos és fegyelmezett alkalmazkodás vállalásával fejlődik az együtt gondolkodás élménye. A hibák megbeszélése, a bírálat, a jó megoldások megerősítése, az egyéni teljesítmény mások produktumaihoz való viszonyítása hozzájárul a reális énkép kialakulásához, az értékítélet objektivitásához.
 A gyerekek a kézműves foglalkozásokat nagyon szeretik, az alkotás öröme sikerélményhez juttatja azokat a tanulókat, akiknek a mindennapi élet más területein esetleg kudarcok sorozatával kell szembenézniük.
 
Képzőművészet
Grafika / számítógépes grafika: 
E műhelygyakorlat tanítási célja az egyedi és sokszorosított grafikai eljárások megismerése. A grafika két fő területének: a képgrafikusi és az alkalmazott grafikai tevékenységnek megismertetése.
Festészet:
A festészeti technikákat, eljárásokat sajátítják el.
Szobrászat:
E műhelymunka célja, vizuális műveltség olyan megalapozása, amely felkészíti a tanulót a tárgyalkotásra, a plasztikai alakításra, a szakirányú továbbtanulásra. 
Iparművészet:
Bőrműves:         
A természetes bőr hagyományos kézműves megmunkálási módjait sajátítják el a diákok. A múlt értékeit építik be a mai tárgykultúrába.
Fatárgykészítő:

Megismeri a faművesség jelentőségét a szerves kultúrában, tapasztalatot szerez a hazai fafajták megmunkálhatóságát illetően, szűkebb környezetének fatárgyait elkészíti.
Kerámia:
Megismeri a kerámiaművészet megnyilvánulási formáit, a tárgyformálás eszközeit, egyes technológiai eljárásokat, a kerámiatárgyak készítési folyamatát, a tervtől a kész munkáig.
Textilműves:
 
Megismeri az anyagot, a szövést előkészítő műveleteket, a textilnyomás technikáját, a gobelinszövést, a varrás és a hímzés fajtáit, textilplasztikát, festékeket, gépi és kézi varrást.
Tűzzománc készítő:

Megismerik a zománcművészet sajátos nyelvét, a képalkotás eszközeit, a tűzzománcozott dísz- és használati tárgy készítését.
Makett és papírtárgy készítő:

Alapvető célunk, hogy a diákok számára a jól megválasztott technikákkal, helyesen kijelölt koncepciókkal olyan friss, lendületes, de elmélyült alkotói lehetőségeket nyújtsunk, ami személyiségfejlesztő, kreatív, nyitott, életre nevelő, problémamegoldó magatartás kialakítását segíti elő. Örömmel halljuk más tagozatokon – vagy akár a szakközépiskolában – tanító kollégáink véleményét arról, hogy az AMO -s diákok munkamorálja, szorgalma, feladatvállalása minőségileg sokkal jobb, mint kortársaiké. 
A tanulók félévente vizsgamunkát készítenek az 1. és 2. osztály rajz-festés-mintázás tantárgyában, illetve 3-6. évfolyamon pedig a rajz-festés-mintázás tantárgyon kívül műhelygyakorlaton is.